• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νέα Εποχή για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ένα μεγάλο ερωτηματικό που γεννιέται με την εφαρμογή του Solvency II. Έχουν γραφτεί και ειπωθεί αρκετά τελευταία σχετικά με την αλλαγή του νόμου αφερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016.


Το Solvency II, αποτελεί ένα ανανεωμένο πλαίσιο που αφορά όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το σύνολο της αγοράς στην Ε.Ε θα πρέπει να είναι συνεπές αναφορικά με τη ΕΕ-σωστή διαχείριση κινδύνων και κεφαλαιουχικών απαιτήσεων.

Η αλλαγή του νόμου αυτού, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως λόγο της μείωσης για κάλυψη ορισμένων τύπων ασφάλισης, τροποποίηση προϊόντων υψηλού κινδύνου και αύξηση των τιμών σε ορισμένους τομείς της αγοράς.
Αναμένεται ότι κάποιες από τις ασφαλιστικές εταιρείες πιθανόν να μην καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις του νόμου, με αποτέλεσμα κάποιες να συγχωνευθούν ή και να μειωθεί ο αριθμός των “παικτών” στην ασφαλιστική αγορά.
Σύμφωνα με το Solvency II, φερέγγυα θα θεωρείται πλέον η ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα:
– Μπορεί να πληρώσει τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της
– Έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την συνέχιση τον εργασιών της στο μέλλον και θα
– Υπάρχουν οι προοπτικές υγιούς ανάπτυξης.

Οι ασφαλιστικές, πρέπει να προβούν σε διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αλλαγής υπολογισμού των ασφαλιστικών τοποθετήσεων και διαχωρισμό τους σε Ασφάλειες Ζωής και Γενικές. Επίσης πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου αφερεγγυότητας και του τρόπου υπολογισμού του εγγυητικού κεφαλαίου.
Στόχοι αυτού του νόμου είναι η:
– Προστασία ασφαλιζομένων της οποίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια
– Συμβολή στην επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας
– Δημιουργία ισότητας στις απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων και
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Η Trust Insurance Cyprus θα ακολουθήσει ένα σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με τον Όμιλο και το Τμήμα Κινδύνου για την προετοιμασία του Solvency II. Η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση ισχυρού συντελεστή φερεγγυότητας βάσει του νέου καθεστώτος, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε σενάρια ακραίων καταστάσεων.


Επίσης, η Εταιρεία έχει συμφωνήσει μια σειρά από ενέργειες με το διοικητικό συμβούλιο και τη θυγατρική της, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος. Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρία θα προσελκύσει την ποιότητα των επιχειρήσεων, θα στηρίξει τους ασφαλιζόμενους και να ενισχύσει την ηγετική την θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια.

Κοινοποίηση σε:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Μετά την καραντίνα, τι; Η… ασφαλής “μετα-κανονικότητα”

H άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας είναι πλέον γεγονός και επιχειρήσεις βάζουν το κλειδί να ξεκινήσουν την οικονομία! Μετά παρατεταμένο κατ’ οίκον περιορισμό, καλούμαστε

Περισσότερα »
elGreek
en_GBEnglish elGreek