• Χρήσιμα Τηλέφωνα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις

Υποχρεωτική ορίζεται η ασφάλιση η οποία επιβάλλεται από το νόμο, σε κάποιο πρόσωπο ή τάξη προσώπων, για να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη, έναντι της καθορισμένης νομικής ευθύνης ή της περιουσίας τους.

Τα άτομα τα οποία καθορίζει ο νόμος αυτός είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν στην ασφάλιση αυτή.

Σύμφωνα με το νόμο, στην Κύπρο ισχύουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις:

Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1954. Στη συνέχεια το 1992, επεκτάθηκε να καλύπτει τη νομική ευθύνη του οδηγού του Μηχανοκίνητου Οχήματος, σε δρόμο, για πρόκληση θανάτου ή/και σωματικής βλάβης σε τρίτα άτομα καθώς επίσης και υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Σωματική Βλάβη ή θάνατο οποιονδήποτε ατόμων €33.540,000
– Ζημιά σε περιουσία τρίτων €1.120,000
– Νοσηλεία ανά άτομο €35,00

Νομικής Ευθύνης Εργοδότη, Τέθηκε σε εφαρμογή την 1/11/1997. Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της νομικής τους ευθύνης για τραυματισμό, θάνατο ή επαγγελματική ασθένεια των εργοδοτουμένων τους. Σημαντικό να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τα πιο πάνω θα πρέπει να εκτυλιχθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Τα ελάχιστα όρια στην συγκεκριμένη ασφάλιση όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι:
– Για κάθε περιστατικό €160,000
– Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία € 3.415,000
– Για την περίοδο ασφάλισης €5.125,000

Ασφάλιση Κοινόκτητων Υποστατικών, Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε οικοδομής πέραν των 5 μονάδων, οφείλει να διατηρεί ασφάλιση, στο όνομα της, έναντι πυρός, κεραυνού και σεισμού. Το ύψος της ασφάλισης ορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή σύμφωνα με την αξία αντικατάστασης του υποστατικού.

Επαγγελματικής Ευθύνης Κτηματομεσιτών, Κάθε εν ενεργεία Κτηματομεσίτης, υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής του ευθύνης προς τρίτους. Δηλαδή καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων όσον αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος και πηγάζουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.
Με βάση τη νομοθεσία το ελάχιστο όριο ευθύνης ανέρχεται στις €85,342.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφάλισης, Όπως και οι Κτηματομεσίτες έτσι και οι Διαμεσολαβητές Ασφάλισης οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της Επαγγελματικής τους Ευθύνης.
Τα Όρια Ασφάλισης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Περί Ασφαλιστικής Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο είναι:
– Για κάθε περιστατικό € 1.000,000
– Για κάθε περίοδο Ασφάλισης € 1.500,000

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων, Σύμφωνα με την υποχρεωτική αυτή ασφάλιση κάθε μη Κοινοτικός Αλλοδαπός Εργοδοτούμενος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ την εν λόγω ασφάλιση. Η προσκόμιση αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας εισόδου και παραμονής αλλά και εργοδότηση στη χώρα.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων, Με βάση την τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αποφασίσει ότι ουδεμία άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος θα εκδίδεται ή ανανεώνεται αν δεν προσκομίζεται η ασφάλιση έναντι της ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του.

Κοινοποίηση σε:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Movember Cyprus 2019

Η Trust τηρεί τις υποσχέσεις της σε κάθε επίπεδο. Όπως δεσμεύθηκε, στέκεται στο πλευρό του Movember Cyprus. Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, η Διοίκηση και το

Περισσότερα »

Προσδιορίζοντας το Μέλλον… Συνέδριο της ΠΣΕΑΔ – Μέγα Χορηγός Trust Insurance

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 09/10/2019 με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία το ετήσιο συνέδριο της ΠΣΕΑΔ – Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του οποίου η Trust International Insurance

Περισσότερα »