Search
Close this search box.


*Αν απαντήσατε ΟΧΙ σε κάποια απο στις ερωτήσεις 2 / 3 / 8 ή ΝΑΙ σε κάποια απο τις ερωτήσεις 4 / 5 / 6 / 7, χρειάζεται να συμπληρώσετε ένα πλήρες έντυπο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών.
Σημειώσεις / Όροι
• Το Συμβόλαιο παρέχει κάλυψη για υπηρεσίες που παρέχονται στην Κύπρο
• Από το Συμβόλαιο εξαιρούνται απαιτήσεις σ΄ εκκρεμότητα καθώς και προηγούμενες απαιτήσεις
• Από το παρόν Συμβόλαιο εξαιρούνται απαιτήσεις που στηρίζονται στις ακόλουθες υπηρεσίες
α) Υπηρεσίες διαχείρισης έργου, υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας όταν αυτές υπερβαίνουν το 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας
β) Εργασία/υπηρεσίες σε ψηλά κτήρια, αεροδρόμια, φράγματα, τούνελ, ορυχεία, κατασκευές, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, γέφυρες, λιμάνια.
Για πλήρη περιγραφή/επέκταση των καλύψεων, όπως επίσης για τους όρους , προϋποθέσεις και εξαιρέσεις αυτού του Συμβολαίου, παρακαλώ ανατρέξτε στο λεκτικό του Συμβολαίου. Για τυχόν απορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο/πράκτορα ή στην Εταιρεία.
Βάσει του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών σας, δείτε το Όριο Ευθύνης στον πινακα και επιλέξετε πιο κάτω

Κύκλος Εργασιών

Όρια Ευθύνης (Συνολικό)

Αφαιρετέο Ποσόν (Ανά Απαίτηση

 

€ 300,000

€ 500,000

€ 750,000

€ 1,000,000

5% του Κ.Ε ή € 2,000
οποίο είναι μικρότερο

Μέχρι 125,000

€ 300*

€ 650

€ 1,000

€ 1,300

 

125,001 - 250,000

€ 600

€ 750

€ 1,150

€ 1,500

250,001 - 500,000

€ 900

€ 1,400

€ 1,650

€ 2,100

500,001 - 750,000

€ 1,300

€ 1,550

€ 1,950

€ 2,500

750,001 – 1,000,000

€ 1,600

€ 2,200

€ 2,500

€ 4,000

* Αυτή η προσφορά ισχύει μεχρι την 31η Μαρτίου 2021. Καταβολή ασφαλίστρου με άμεση χρέωση-direct debit. Χαρτόσημα και Χρεώσεις: €25. Για όλα τα αιτήματα άνω των €500,000 παρακαλώ να συμπληρωθεί πλήρες έντυπο Πρότασης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στο έντυπο αυτό είναι αληθή και ότι καμία δήλωση δεν έχει καταγραφεί λανθασμένα, δεν έχει παραποιηθεί ή αποκρυφθεί. Συμφωνώ ότι αυτό το έντυπο, μαζί όποια άλλη πληροφορία έχει δοθεί, θ΄ αποτελέσουν τη βάση για οποιοδήποτε συμβόλαιο ασφάλισης που θα υπογραφεί ανάμεσα στον ασφαλισμένο και την Εταιρεία. Αναλαμβάνω την ευθύνη να πληροφορήσω τον ασφαλιστή για τις όποιες αλλαγές δεδομένων πριν την συμπλήρωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Δια της παρούσης επιβεβαιώνω την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο και το λεκτικό του ασφαλιστήριου συμβολαίου και εξουσιοδοτώ την Trust Cyprus Insurance Company να εκδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd
Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει μια σύντομη ενημέρωση των πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ολοκληρωμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.trustcyprusinsurance.com/privacy-policy . Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα έντυπο αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας κατόπιν αιτήματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Trust International Insurance Company (Cyprus) ΛΤΔ («Trust Cyprus», «εμείς», «εμάς», «μας») είναι μέλος του ομίλου εταιρειών Nest («ο Όμιλος») και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με αριθμό εγγραφής HE 42182. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικονωνείτε μαζί με τον εκπρόσωπο μας (DPO) στο dpo@trustcyprusinsurance.com. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των υφιστάμενων πελατών μας, των υποψήφιων πελατών μας, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των εξουσιοδοτημένων μερών, των προμηθευτών, των συνεργατών, των τρίτων προσώπων που υποβάλλουν απαίτηση, των τρίτων προσώπων που δεν υποβάλλουν απαίτηση και εγγυητών («υποκείμενα δεδομένων», «εσείς»). Η Trust Cyprus είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς.

THE KIND OF PERSONAL INFORMATION WE HOLD ABOUT YOU Με βάση το είδος της ασφαλιστικής σας κάλυψης, θα συλλέξουμε, θα αποθηκεύσουμε, και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς στα διάφορα τμήματά μας: Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας όπως: Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Ηλικία, Οικογενειακή Κατάσταση, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Επάγγελμα, Αριθμός Εγγραφής Οχήματος, Τηλεφωνικές Καταγραφές, Πληροφορίες Ταυτοποίησης όπως: Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας, Αριθμός διαβατηρίου, Στοιχεία Άδειας Οδήγησης, Φωτογραφίες, Δείγμα Υπογραφής, Πληροφορίες σχετικά με Ασφαλιστήρια όπως: Αναγνωριστικά στοιχεία συμβολαίου και απαιτήσεων, ασφαλισμένα αντικείμενα, προηγούμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις, έκθεση εκτίμησης, Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες όπως: Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού και Πιστοποιητικό IBAN, Περιουσιακά Στοιχεία, Έσοδα, Τέλη για Υπηρεσίες, Οικονομικός κύκλος εργασιών, Πληροφορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας και Πιστοληπτικό Αποτέλεσμα (Credit Score).Θα διατηρούμε κάποιες ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες όπως: Ιατρικές πληροφορίες και Κατάσταση Υγείας: κατάσταση υγείας (σωματική και πνευματική), τρέχοντες και προηγούμενοι τραυματισμοί, αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρική και φαρμακευτική θεραπεία, ανθυγιεινές προσωπικές συνήθειες που μπορεί να σας εκθέσουν σε αυξημένους κινδύνους υγείας (όπως κατανάλωση αλκοόλ ή κάπνισμα) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με ιατρικό ιστορικό, Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες: Πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου όπου απαιτείται, Εκκρεμούσες ποινικές ή πολιτικές δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας, Ιστορικό πτώχευσης, Εκθέσεις αστυνομικών και Κυβερνητικών Αρχών και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, όπως εκθέσεις ατυχημάτων.

HOW WE WILL USE INFORMATION ABOUT YOU Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο εφόσον μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Ως επί το πλείστον, θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας. (2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση (π.χ. για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθεσίες και για σκοπούς συμμόρφωσης με δικαστικές εντολές και αιτήματα από τις Εποπτικές Αρχές) (3) Όπου είναι απαραίτητο για το έννομο συμφέρον μας (ή αυτά τρίτου) και όπου τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των εν λόγω συμφερόντων (4) Όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (5) Όπου πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατέψουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά ενός άλλου ατόμου. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες αφού ζητηθεί από εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας όπως, για παράδειγμα, να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε την απαίτησή σας ή ενδέχεται να μην μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή διαφορετικά να μην είμαστε σε θέση να συνάψουμε ή να προβούμε σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί σας.

HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION COLLECTED? Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα: α) Απευθείας από εσάς (β) Μέσω άλλων πηγών (π.χ. μέσω των προμηθευτών μας όπως για παράδειγμα οι εταιρείες Οδικής Βοήθειας, οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες/Μεσίτες Ασφαλίσεων, τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες, οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας & γραφεία πίστωσης (credit bureaus))

DATA SHARING Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παροχέων υπηρεσιών και άλλες οντότητες στον Όμιλο. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να αναμένετε παρόμοιο βαθμό προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω συμβατικών διευθετήσεων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

AUTOMATED DECISION-MAKING Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο ούτως ώστε να διεκπεραιώσουμε τη σύμβαση μαζί σας ή με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας και όπου υπάρχουν απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματά σας. Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς με βάσει μόνο την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εκτός και αν έχουμε έννομη βάση για κάτι τέτοιο και σας έχουμε ειδοποιήσει.

DATA RETENTION Θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιονδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, διατηρείτε συγκεκριμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να παραλάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Με την πιο πάνω επιλογή δηλώνω τη ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και συγκεκριμένα για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μου για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και στην ολοκληρωμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Trust. Χρειαζόμαστε την συγκατάθεση σας για να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εκτέλεσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας (συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση). Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε στη διεύθυνση dpo@trustcyprusinsurance.com. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την απόσυρση θα παραμείνει νόμιμη. Σημειώνεται περεταίρω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και τυχόν απόσυρση της συγκατάθεσης σας θα οδηγήσει αυτόματα και σε τερματισμό του συμβολαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη συγκατάθεση σας ή η απόσυρση της συγκατάθεσης σας θα έχει αντίκτυπο σε εμάς όσον αφορά τη συνέχιση της εκτέλεσης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την προώθηση της απαίτησης σας εάν είστε τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει απαίτηση.
DECLARATION
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει το περιεχόμενο της παρούσας σύντομης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Scroll to Top